Disclaimer voor kentfort.nl

Op deze pagina staat de disclaimer van kentfort.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kentfort. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt. De informatie op deze website mag alleen hergebruikt worden volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kentfort is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kentfort.

Geen garantie op juistheid
Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde context. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kentfort te mogen claimen of te veronderstellen.
Kentfort streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kentfort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van kentfort.nl op deze pagina.